O KANCELARII         ZAKRES USŁUG         DLA FIRM         KONTAKT        

SPRAWY CYWILNE:

 • prawo rodzinne:
 • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie,
 • separacja,
 • podział majątku (ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym),
 • alimenty na małżonka,
 • alimenty na dziecko,
 • uznanie dziecka,
 • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem,
 • egzekucja kontaktów z dzieckiem,
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi
 • inne.
 • prawo spadkowe:
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku (połączony ze zniesieniem współwłasności),
 • obalenie testamentu,
 • uznanie za zmarłego.
 • odszkodowania:
 • komunikacyjne,
 • błąd w sztuce lekarskiej,
 • wypadek przy pracy,
 • ze stosunku pracy (bezpodstawne wypowiedzenie umowy, mobbing),
 • z umowy (niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy),
 • inne.
 • prawo nieruchomości i lokalowe:
 • sprawy o zasiedzenie,
 • ustanowienie służebności gruntowych i osobistych,
 • zniesienie współwłasności,
 • odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • najem i dzierżawa,
 • postępowania eksmisyjne,
 • księgi wieczyste
 • inne.
 • prawo pracy:
 • reprezentowanie pracowników oraz pracodawców,
 • zwolnienia indywidualne i grupowe,
 • pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę i przywrócenie do pracy,
 • odprawy,
 • odszkodowanie (np. z tytułu wypadku przy pracy lub rozwiązania stosunku pracy niezgodnie z przepisami),
 • mobbing, molestowanie i dyskryminacja,
 • sporządzanie i opiniowanie umów (np. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji)
 • inne.
 • spory z ZUS (np. o renty i emerytury, wypłatę zasiłku macierzyńskiego)

SPRAWY GOSPODARCZE:

 • sprawy o zapłatę (reprezentacja w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym)
 • reprezentacja zmierzająca do pozasądowego odzyskania należności
 • sporządzanie umów
 • prawo spółek:
 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych – formułowanie projektów umów oraz aktów założycielskich, statutów spółki akcyjnej, regulaminów rady nadzorczej i zarządu, umów pomiędzy akcjonariuszami lub wspólnikami,
 • rejestrowanie oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • inne.
SPRAWY KARNE:

 • pomoc na wszystkich etapach postępowania (postępowanie przygotowawcze, proces sądowy, postępowanie wykonawcze),
 • obrona podejrzanych i oskarżonych oraz obwinionych w sprawach o wykroczenia
 • reprezentowanie skazanych w postępowaniu wykonawczym
 • pomoc prawna osobom zatrzymanym lub tymczasowo aresztowanym
 • sporządzanie i wnoszenie zażaleń, apelacji, kasacji, prywatnych aktów oskarżenia
 • sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego
 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela prywatnego
 • prawo karne:
 • przestępstwa przeciwko mieniu (kradzież, włamanie, rozbój, oszustwo, paserstwo, przywłaszczenie, inne)
 • przestępstwa komunikacyjne (wypadek drogowy, jazda pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających),
 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu (pobicie, bójka, uszczerbek na zdrowiu, nieumyślne spowodowanie śmierci, zabójstwo,inne),
 • przestępstwa gospodarcze,
 • przestępstwa narkotykowe,
 • inne.
 • prawo wykroczeń
 • prawo karne wykonawcze:
 • sprawy o odroczenie wykonania kary,
 • przerwa w odbywaniu kary,
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • ułaskawienie,
 • zatarcie skazania
SPRAWY ADMINISTRACYJNE:

 • postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (reprezentacja na każdym etapie sprawy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze – SKO, wojewódzki sąd administracyjny – WSA i Naczelny Sąd Administracyjny – NSA)
 • redagowanie pism z zakresu postępowań przed organami administracji (odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia administracyjne) oraz sądami
 • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji)
 • wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania);
 • inne.
© adwokat Olga Tanerska 2014-2021